Strona główna » Regulamin

Kategorie

Polecamy

Lampa tył A9018200764 MERCEDES SPRINTER

Lampa tył A9018200764 MERCEDES SPRINTER

130,00 zł brutto105,69 zł netto
Lampa tył strona lewa oryginalna (klosz, żółty kierunkowskaz, bez oprawki) zastosowanie: MERCEDES SPRINTER nr. kat. producenta: A9018200764 A0008261856 A0008260756 / ATS37399 nr. kat. SG1319201  

Kontakt

 • SG-AUTO
  Sebastian Graczyk
  NIP: 534-125-88-54

 • E-mail:info@sg-auto.pl
 • Telefon530 000 213
 • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Waluta

Zmiana języka

PolskiAngielski

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SG-AUTO
obowiązujący od dnia 20.04.2015 r.
 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sg-auto.pl
 
Sprzedającym jest SG-AUTO Sebastian Graczyk, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Numer: , NIP: 534-125-88-54, zwana także zamiennie Usługodawcą.
 
Kontakt z Usługodawcą, w tym w celu składania reklamacji, lub rezygnacji z usług Sklepu można uzyskać w dni powszednie w godz. 9.00-16.00:
 • pisemnie pod adresem Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35
 • pod numerem telefonu +48 530 000 213 (koszt połączenia według taryfy dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta),
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl (koszt połączenia przez Internet według taryfy dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta)
 
§ 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na skorzystanie z usług Sklepu, w tym w szczególności złożenie Zamówienia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, w tym w szczególności korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający, Usługodawca SG-AUTO, świadczący usługi, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sg-auto.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
§ 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sg-auto.pl .
 2. W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi: złożenie Zamówienia, Konto oraz Biuletyn.
 3. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet umozliwiajćym przegłądanie stron www.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne, prawa osób trzecich.
 
§ 3 Składanie Zamówień i Sprzedaż Towarów
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Towary nowe oferowane w Sklepie są oryginalnie zapakowane jeśli takowe jest dołączone do produktu przez producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze sprzedażą Towarów, np. koszty wysyłki podane są w formularzu Zamówienia.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jednakże kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie można uzyskać w dni powszednie w godz. 9.00-16.00.
 5. Klient kompletuje zamówienie dodając Towary do Zamówienia. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez naciśnięcie przycisku „Do koszyka”.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe wskazane w formularzu Zamówienia w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku gdy dane podane w formularzu Zamówienia nie są kompletne, złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 8. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Klient składa Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Powyższe oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w ust. 8 powyżej Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zawarta zostaje umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.
 10. Utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 11. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 12. W przypadku sprzedaży towarów używanych jest stosowna informacja w opisie produktu. Kupujący zatem ma pełna świadomość i akceptuje zakup takiego towaru.
 
§ 4 Płatności
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub faktury VAT, na zasadach określonych w § 3 ust. 11 powyżej.
 
§ 5 Realizacja Zamówienia
 1. Sklep dostarcza Towary na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 5. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu Zamówienia w zależności od wybranego sposobu dostawy. Koszty dostawy podane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawy”.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi wobec Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 8. W razie przesłania Produktu do Klienta nie będącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
§ 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Informacje dla Konsumentów”. Konsument nie ma jednak obowiązku korzystać z tego formularza.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35.
  2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 lit. b. powyżej Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
 8.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponadto jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§ 7 Konto Klienta
 1. Klient może skorzystać z usługi Konta Klienta. Usługa ta polega na zapamiętaniu jego danych przez system teleinformatyczny Sprzedającego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 2. Usługa Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Konta i usunąć je poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35
  2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl.
 
§ 8 Biuletyn
 1. Klient może skorzystać z usługi Biuletyn. Usługa ta polega na przesyłaniu Klientowi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej e-mail elektronicznego biuletynu z informacjami o nowościach w Sklepie aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep.
 2. W celu skorzystania z usługi Biuletyn Klient obowiązany jest wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. Usługa Biuletyn jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Biuletynu poprzez zaznaczenie opcji rezygnacji w biuletynie lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35 korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl
 
§ 9 Odpowiedzialność za wady Towaru i procedura reklamacji
 1. Sprzedający dostarcza Klientom Towary bez wad fizycznych i prawnych. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Konsumenta z tego tytułu dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Informacje dla Konsumentów”.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za normalne szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Reklamacje dotyczące wad Towaru należy składać Sprzedającemu w szczególności:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35 korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl
 4. Zaleca się, aby reklamacja zawierała w szczególności: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także oczekiwany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jednakże nie zachowanie tych wymogów przez Klienta nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 5. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, jednakże, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie do reklamacji złożonej przez Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Nie dotyczy to jednak Klientów nie będących Konsumentami.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Konsument zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedającego na adres wskazany przez Sprzedającego. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie Towaru Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa w ust. 7 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta, o którym mowa w ust. 6 powyżej. oraz nie narusza prawa Konsumenta żądania od Sprzedającego demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 8. Reklamacje dotyczące usługi Konta Klienta lub usługi Biuletyn należy składać Sprzedającemu w szczególności:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35 korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@sg-auto.pl
 9. Zaleca się, aby reklamacja dotycząca usługi Konta Klienta lub usługi Biuletyn zawierała w szczególności: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, dokładny opis problemu, żądanie Klienta, a także oczekiwany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Jednakże nie zachowanie tych wymogów przez Klienta nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 10. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji dotyczącej usługi Konta Klienta lub usługi Biuletyn niezwłocznie, jednakże, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 11. Rękojmia między przedsiębiorcami jest wyłączona.
 
§ 10 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 
 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży – na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, na podstawie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym – informacja o zasadach i trybie których dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  3. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
  4. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 
§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych Klientów w związku z Korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Usługodawca  SG-AUTO, 96-321 Żabia Wola, ul. Jesionowa 35  NIP: 534-125-88-54 , REGON: 361194295
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda, w celach związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia. W tym celu dane powyższe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana  informacji do SG-AUTO o zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego lub jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez SG-AUTO narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 5. W przypadku, gdy Klient skorzystał z usługi Biuletyn, podany adres e-mail jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Biuletynu.
 6. W przypadku, gdy Klient skorzystał z usługi Konto Klienta dane osobowe klienta podane w formularzy rejestracji wykorzystywane są w celu realizacji tej usługi.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 8. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: info@sg-auto.pl
 
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedający ma dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, jak zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W odniesieniu do usług Konta Klienta i usługi Biuletyn zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu w odniesieniu do zawartych umów sprzedaży. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2015 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Przejdź do strony głównej

Nowości w sklepie

1
Adapter redukcja M22/M20 SG-AUTO

Adapter redukcja gwintu M22/M2012,30 zł brutto10,00 zł netto

Łącznik stabilizatora przód SCANIA IRIZAR

Łącznik stabilizatora przód SCANIA IRIZAR178,35 zł brutto145,00 zł netto

Sworzeń drążka reakcyjnego KAROSA 5001840098

Sworzeń drążka reakcyjnego KAROSA 50018400981 426,80 zł brutto1 160,00 zł netto

Rura przewód MERCEDES A0020946282

Rura przewód MERCEDES A00209462822 348,46 zł1 230,00 zł brutto1 000,00 zł netto

Pasek klimatyzacji VANHOOL EOS 10578206

Pasek klimatyzacji VANHOOL EOS 10578206553,50 zł brutto450,00 zł netto

Bestsellery

Super hit

Reflektor 1DL007739011 VOLVO SG-AUTO

Reflektor 1DL007739011 VOLVO

630,95 zł brutto512,97 zł netto
Pokrywa bagażnika 1P0827024 SEAT oryginał

Pokrywa bagażnika 1P0827024 SEAT oryginał

390,00 zł brutto317,07 zł netto

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Producenci

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu